Fågelholkar

Vi säljer många olika holkar
Vi har många olika holkar och tar även beställningar på dom vi inte har i lager

Här på Tysslingens Naturcenter har vi ett mycket stort urval av fågelholkar, passande till allt från små mesar till ugglor. Vi har inte glömt fladdermössen eller humlor och bin heller!

Hos oss finns holkar för ett flertal arter, och man kan beställa för många fler.
Urvalet varierar så välkommen att kontakta oss för aktuellt urval.

Vi har också en utställning med många olika holkar och deras innevånare.


Här kommer lite information om olika arter och just deras behov av hem och omgivning:

Tornseglare
Tornseglaren bygger sina bon under tegelpannorna eller takfoten på hus och lador och i håligheter i murar.
I det moderna samhället blir det mer och mer ont om dessa boplatser. Det är därför viktigt att sätta upp en sådan här specialholk.
Den ska sättas så högt upp som möjligt. Minst 3-4 meter högt och helst ha 15 meter fritt luftrum framför.

Tornseglarholk
Dubbel holk för Tornseglare


Småmesar
Entita, talltita, tofsmes, blåmes och svartmes häckar oftast i skogen. Dom bygger bon i håligheter i murkna träd och stubbar. En lågt uppsatt holk är också populär!
En mesholk har ett litet ingångshål.


Hussvalan
Sedan år 2000 har mer än hälften av hussvalorna försvunnit från Sverige och Europa.
Det kan bero på att det finns färre insekter i våra jordbrukslandskap och därför hittar hussvalan inte tillräckligt med mat.
Det blir också allt svårare för dom att bygga sina bon. Hussvalan ”murar” sina bon av våt lera och i ett klimat som blir torrare och varmare hittar dom inte lera när dom behöver den.
Det händer också att människor river ner deras bon då dom inte vill ha dom nära.
Om du ser hussvalor i ett område kan du hjälpa dom genom att sätta upp ett bon eller en avsats där den kan bygga.

Bo för hussvala
Bo för Hussvalor
Bo för hussvala
En annan typ av bo för Hussvalan


Göktyta
Göktytan är en hackspet. Den kan däremot inte hacka sitt eget bohål utan anväder håligheter, andras bohål eller en holk. Eftersom den kommer ganska sent på våren är många bon redan upptagna av andra fåglar, men göktytan kastar helt enkelt ut dom som bor där.
Den vill bo i lövskog, hagmarker, parker och större trädgårdar.


Mesholk för bl.a. Svartvit flugsnappare och Talgoxe
Svartvita flugsnapparen och talgoxen är kanske våra vanligaste innevånare i mesholken. De trivs både i trädgård och i skogen.
Andra möjliga innevånare i den här holktypen är entita, talltita, blåmes, tofsmes, svartmes och göktyta.


Rödstjärt
En vacker fågel som häckar häckar i skog och trädgårdar.
Holkens form gör att fågeln har utsikt genom hålet.
Den äter insekter på sommaren och bär på hösten.


Grå flugsnappare

Grå flugsnapparen vill ha en öppen holk. Den gillar fri utsikt över landskapet från boet!
Naturliga boplaser är urgröpningar i trädstammar, timmerknutar och liknande.
Men den kan också bygga i ventiler, på stolpar, vedträn eller fönsterbrädor.


Strömstare
Strömstaren vill bo vid forsar och vattenfall. Holken kan sättas under broar och vid dammanläggningar.
Den jagar i vattnet och äter insekter och andra vattenlevande smådjur.


Trädkrypare
Trädkryparen bor gärna i utrymmet mellan stammen och lossnande barkstycken på gamla träd.
Oftast hittar den de lämpligast boplatsen på gamla stubbar eller på döda granar och tallar.
Holken är specialutformad, så att fågeln klättrande lätt kan ta sig in till boet från sidan.

Holk till trädkrypare
Holk för Trädkrypare

Stare
Hos stararna råder bostadsbrist.
Dom bor helst i ihåliga träd, stenrösen och andra håligheter. Det börjar bli ont om såna lämpliga platser och därför behövs fler holkar!
Dom vill ha kort gräs att leta efter småkryp i. Gärna i närheten av boskap som t.ex. kossor. Ibland flyttar det in en göktyta i starens holk.


Tornfalk
Tornfalken vill ha öppet landskap.
Holkarna sätts till exempel upp på en laduvägg precis under taknocken. Eller uppe på en stolpe eller i ett högt träd.
Den vill ha fri sikt utanför holken.

Holk för Tornfalk
Holk för Tornfalk


Sparvuggla
Sparvugglan är en väldigt liten uggla! Den minsta i hela Europa.
Trots att den är så liten har den stora krav på bostad. Den vill ha obarkad framsida på holken och helst ett djupt ingångshål så det liknar ett hål i ett träd.
Holken sätts upp på 3 – 5 m höjd. Ta bort grenar som hindrar inflygningen.
Holken är ganska tung så det underlättar att låta den vila mot en gren.
Lägg lite kutterspån i botten.


Slaguggla
Slagugglan är vanligast i norra Sverige. Den häckar i högstubbar (träd som gått av högt uppe) på hyggen och vid mossar och myrar.
Eftersom högstubbar inte är så vanliga häckar slagugglan numera gärna i holkar som anpassats för dom.

Holk för Slaguggla

Kattuggla
Kattugglan är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige.
Den bor helst i gammal lövskog, i stora ekar och andra stora träd.
Holken sätts på 3-5 meters höjd och med fritt inflyg utan grenar framför.
När den sen flyttat in och har familj försvarar den holken ganska kraftfullt!
Sätt den därför inte precis där man vistas.


Knipa
Knipan är en andfågel som är en hålbyggare. Den vill alltså ha ett hål i ett träd eller en holk att lägga sina ägg i.
Holken ska hänga nära vatten men inte precis vid vattenbrynet. Då finns risk att minkar hittar den och äter upp ägg och ungar.
Sätt inte holken för högt. Ungarna hoppar ur boet när dom fortfarande är små och vill gärna ha lite mjukt under för att inte slå sig.


Hökuggla
En norrlänning som besöker södra Sverige under vintern.
Häckar oftast längre norrut men förekommer även i mellansverige.
Den vill bo i ihåliga stubbar, torrfuror och knipholkar vid hyggen eller i fjällskogar. Hökugglan är en dagfågel och jagar smågnagare.


Storskrake
Som boplats väljer Storskraken helst ett grovt ihåligt träd eller holkar som dessa har tillräckligt stort hål. Den häckar vid fiskrika sjöar och älvar och vill ha skog nära vattnet.
Gärna ostörda lägen såsom holmar och öar.
Holkarna sätts upp nära stranden, ca 2 meter upp. Ungarna hoppar ur holken när dom fortfarande är små.


Fladdermus

Fladdermöss bor gärna i kolonier och därför är det bra att sätta upp flera holkar i närheten av varandra. Holken bör sättas i söder eller västligt läge, men gärna så den är lite skuggad.
Den ska sättas på en höjd av 3-4 meter upp på en vägg eller i ett träd. Det måste vara fritt från hinder framför så dom får fri väg till holken.

Fladdermusholk
Holk för fladdermöss


Fjärilar

De flesta av Sveriges fjärilsarter övervintrar, men de naturliga platserna att övervintra på blir allt svårare att hitta. Genom att sätta upp en fjärilsholk i din trädgård kan du hjälpa dom och ge dom en plats att övervintra på.
Placera holken så att inte kalla vindar under vintern blåser in. Öppningen mot väster eller eventuellt mot öster är bäst.

Fjärilsholk
Holk för fjärilar


Humla

Många humlor är utrotningshotade. De behöver en egen bostad att vila i och föda nya humlor.
Klä insidans golv med mossa och gräs.
Gör ett rede, med en grop ungefär med form och storlek som en tennisboll.
Avluta boets inredning med att placera en tuss fetvadd
Humlorna tycker om att bulla in sig i den varma bomullen för att spara värme
Placera humleholken ca 50 cm från marken på ett träd, uthus eller någon annan lämplig plats.

Humleholk
Holk för humlor


Vildbi
Det finns 273 olika arter vildbin i Sverige och nästan en trejedel av arterna är hotade.
Olika arter av bin behöver olika stora hål att bo i.
Placera holken på vägg åt söder, men välj en plats som är halvskuggad av en buske eller något så det inte blir för varmt.

Biholk
Bo för vildbinHjälp våra flygande vänner, köp holkar till bra priser hos oss!